Regulamin szkolenia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA FIRM

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00 – 672 Warszawa, REGON: 015690013, NIP: 5242495143, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, przez pion o  nazwie ISOMNIA prowadzony przez Katarzynę Kaczmarską i Rafała Tochmana.

Każda osoba korzystająca ze szkolenia ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem a nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika szkolenia z zawartych w nim zasad.

§1. Przedmiot Regulaminu i słowniczek

1. Definicje:
–  Organizator Szkolenia – Fundacja AIP (pion ISOMNIA)
–  Prelegent – osoba, która z ramienia Organizatora Kursu  prowadzi szkolenia.
–  Zgłaszający – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową , zawierająca umowę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
–   Uczestnik –  osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.

2. Szkolenie jest organizowane w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w ofercie szkolenia która jest integralną częścią umowy i znajduje się na serwisie www.isomnia.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Uczestników.

4. Organizatorowi  przysługuje prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta, jak również w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 10 uczestników. W takim przypadku Organizator zaproponuje w ciągu tygodnia inny termin realizacji szkolenia.

§2. Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego na adres e-mail: szkolenia@isomnia.pl lub za pomocą formularz online dostępnego na stronie: http://isomnia.pl/szkolenia-formularz-zgloszeniowy/.

2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem wybranego szkolenia wg terminu zamieszczonego w ofercie.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z form określonych w pkt. 1.

4. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora.

6.  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w szkoleniu i staje się wiążącą umową obowiązującą po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i wpisaniu na listę uczestników.

7.Potwierdzenie zgłoszenia i informacja o wpisaniu na listę uczestników wysyłane jest do Zgłaszającego drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

8. Wydrukowane potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa na szkolenie jest dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w szkoleniu.

§ 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłaszający może zgłosić rezygnację z udziału w szkoleniu.

2. Rezygnacja musi zostać zgłoszona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia do siedziby Organizatora pisemnej formy rezygnacji.

4. W przypadku złożenia rezygnacji na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, Zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów.

5. W przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% wartości szkolenia.

6. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu, bez złożenia wcześniejszej rezygnacji, Zgłaszający jest zobowiązany pokryć 100% wartości szkolenia.

7. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna.

8. Zmiana uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego powinna nastąpić po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Organizatora.

§4.Płatność

1. Szkolenie jest odpłatne, a cena szkolenia określona jest w ofercie szkolenia.
Ceny szkoleń są kwotami netto nie zawierającymi podatku VAT 23%.

2. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT przez Organizatora.

3. Zgłaszający jest obowiązany wnieść opłatę najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4. Zgłaszający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe: 15114010100000515853003541

6. Wszelkie rabaty czy zniżki można ustalać indywidualnie z Organizatorem szkolenia.

7. Cena szkolenia obejmuje koszty: szkolenia, kompletu materiałów szkoleniowych, certyfikatu oraz wyżywienia (w zależności od rodzaju szkolenia wyżywienie może być dodatkowo płatne, szczegółowe informacje podane w ofercie danego szkolenia). Ceny podane w ofertach nie obejmują ewentualnych kosztów związanych z dojazdem na miejsce szkolenia, parkingiem, zakwaterowaniem.

§5.Ochrona danych osobowych

1. Zgłaszający powierza Organizatorowi szkolenia w celu wykonania Umowy, tj. w celu przeprowadzenia realizacji szkolenia przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika.

2. Podane dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz w celu komunikacji pomiędzy stronami, przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, pion: ISOMNIA. Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu danych oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 6. Prawa i obowiązki Stron

1. Zgłaszający wybiera rodzaj szkolenia z oferty programowej Organizatora dostępnej pod adresem www.isomnia.pl  Organizator może na prośbę osoby zainteresowanej szkoleniem dobrać poziom szkolenia do umiejętności Uczestnika.

2. Organizator zapewnia program nauczania oraz kompetentnych prowadzących posiadających odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie do prowadzenia szkoleń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w programie, zmiany osoby prowadzącej szkolenie posiadającej odpowiednie kwalifikacje oraz do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającej frekwencji.

5. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatora lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez Organizatora.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania treści szkoleń na jakichkolwiek nośnikach danych (audio, adiowizulanych itp.), a także rozpowszechniania otrzymanych na szkoleniu materiałów szkoleniowych lub wykorzystywania ich do celów innych niż samokształcenie.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej http://isomnia.pl/regulamin-szkolenia/

4. Organizator  zastrzega sobie możliwość zmian w treści niniejszego regulaminu. Zmiany będą na bieżąco udostępnione do wglądu na stronie internetowej http://isomnia.pl/regulamin-szkolenia/

5. W przypadku zmiany jakiegokolwiek punktu Regulaminu w trakcie realizacji szkolenia,  obowiązującym przyjmuje się „Regulamin uczestnictwa w szkoleniach”, który obowiązywał w zawarcia umowy.

 

Copyright 2011-2012 - ISOmnia.pl
do góry