Polityka jakości

Jednym z najważniejszych dokumentów wchodzących w skład systemu zarządzania jakością jest polityka jakości. Stanowi ona potwierdzenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w tworzenie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu. Jest także wizytówką firmy oraz odzwierciedleniem jej strategii (jakości).
Wymóg ustanowienia przez najwyższe kierownictwo polityki zdefiniowany został w punkcie 5.1 b) normy ISO 9001:2009, natomiast szczegółowe wymagania są jasno określone w punkcie 5.3.

5.3 Polityka jakości
Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości:
a) jest odpowiednia do celu istnienia organizacji,
b) zawiera zobowiązania do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
c) tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości,
d) jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji, i
e) jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.

Te kilka punktów w całości definiuje i opisuje politykę jakości. Czym więc jest i jak wygląda dokument zwany polityką jakości?
Przede wszystkim, według wymagań normy, musi być ona dostosowana do celu istnienia danej organizacji. Oznacza to, iż powinna być spójna z misją i wizją przedsiębiorstwa (strategią działania). Jej założenia nie mogą być sprzeczne z istotą działania danego przedsiębiorstwa.
Wspomniane wcześniej potwierdzenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością jest realizowane poprzez dodanie do treści polityki jakości bezpośredniego zobowiązania do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia systemu. Stanowi to niejako obietnicę czy też słowne przyrzeczenie kierowane do potencjalnych klientów, dotyczące wdrożenia i utrzymania standardów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Słowa te w praktyce uważane są za główne przesłanie i powód stworzenia polityki jakości.

Wdrożona polityka stanowi dodatkowo ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości. Ustanawiane okresowo cele, do realizacji których dąży przedsiębiorstwo, powinny być zbudowane i przeglądane na podstawie polityki jakości.

Stanowią one niejako jej uszczegółowienie i pozwalają na realne mierzenie stopnia jej realizacji. W miarę osiągania kolejno wyznaczonych celów, powinny być one wraz z polityką jakości aktualizowane i dopasowywane do obecnej sytuacji przedsiębiorstwa.
Niestety ustanowienie polityki jakości i celów szczegółowych nie wystarcza, aby spełnić wymagania normy ISO 9001:2009. Dodatkowo niezbędne jest jej zakomunikowanie oraz zrozumienie na obszarze objętym ramami systemu zarządzania jakością. Najczęściej realizowane jest to poprzez wywieszenie podpisanej polityki jakości w najważniejszych miejscach w firmie oraz jej przypominanie pracownikom na szkoleniach z zakresu SZJ. W przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze jakościowej spotyka się również bardziej spersonalizowane rozwiązania polegające na udostępnieniu skróconej wersji polityki jakości każdemu pracownikowi w zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formie (np. na wydruku na kartach dostępu, identyfikatorach, stronach intranetowych itd.)
Ostatnim wymaganiem dotyczącym polityki jakości jest konieczność dokonywania jej przeglądów pod względem ciągłej przydatności/aktualności. Realizowane jest to w trakcie corocznych przeglądów kierownictwa. Treść polityki jakości może ulegać zmianie poprzez dostosowywanie jej zapisu do obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i jego celów.
Jako dokument, polityka jakości stanowi jeden z podstawowych składników księgi jakości, a przez to całego wdrożonego systemu zarządzania jakością. Nie ma ograniczeń dotyczących długości i zawartości polityki jakości, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań wymienionych powyżej. Dobrą praktyką, wykorzystywaną przez większość firm publikujących politykę jakości jest jej podpisanie przez prezesa bądź właściciela firmy. Jest to oznaka, iż dokument ten nie tylko został zaakceptowany przez najwyższe kierownictwo, ale dodatkowo posiada najwyższą rangę ważności w hierarchii biurokratycznej danego przedsiębiorstwa.
Przykład polityki jakości spełniającej powyższe kryteria przedstawiony jest poniżej.

Polityka Jakości firmy
Przykładowa Gdańsk Sp. z o.o.

Polityka jakości jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania firmy Przykładowa Gdańsk Sp. z o.o. Ustanowione cele i realizacja coraz bardziej ambitnych zadań dają gwarancję, że oferowany towar zawsze będzie spełniał wymagania klienta.
Zaufanie klientów osiągane jest poprzez zapewnienie wysokiej jakości towarów i usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby. Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez wdrożenie i utrzymanie w firmie Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie projektowania i produkcji wyrobów tekstylnych. Najwyższe kierownictwo firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje umiejętności, oraz nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, a tym samym utrzymanie i rozwijanie pozycji firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.
Każdy członek zespołu Przykładowa Gdańsk Sp. z o.o. jest świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu klienta, a polityka jakości jest mu znana i zrozumiana.
Główne kierunki działania w celu realizacji polityki to:
• ciągły rozwój umiejętności i wiedzy naszych pracowników,
• pogłębianie udziału pracowników w rozwoju, działaniach i decyzjach podejmowanych przez firmę,
• ciągłe doskonalenie skuteczności działania systemu zarządzania jakością,
• doskonalenie kontroli jakości,
• rozwój naszych usług projektowych,
• kształtowanie wśród pracowników przekonania o ważności Systemu Zarządzania oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy,
• motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji i wysokiej jakości
pracy na każdym stanowisku poprzez organizowanie szkoleń,
• świadome przestrzeganie zasad ustanowionego zintegrowanego systemu zarządzania na każdym stanowisku,
• ciągłe zaangażowanie kierownictwa i pracowników firmy w doskonalenie organizacji pracy.

Prezes Zarządu
Przykładowa Gdańsk Sp. z o.o.

Ocena wpisu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright 2011-2012 - ISOmnia.pl
do góry